top of page

Het Project TransStat

Context

Uit verschillende, door Interreg gefinancierde, projecten blijkt telkens opnieuw dat het verzamelen en verwerken van grensoverschrijdende gegevens op heel wat moeilijkheden stuit:

 • de verschillende geografische referentiekaders,

 • de verschillen in definities van gelijkaardige datasets,

 • de verschillen in methodologie van de dataverzameling en/of -verwerking,

 • de verschillen in tijdstippen waarop de data verzameld worden.

Voor elk van deze problemen wordt op vandaag een ad-hoc oplossing gezocht en dit voor elk project opnieuw. Niet alleen deze oplossingen maar ook de processen daar naartoe, kunnen nuttig zijn voor andere projecten. Op vandaag wordt hierover echter weinig tot niets gedocumenteerd. De oefeningen moeten dus elke keer opnieuw worden gedaan. TransStat wil deze informatie toegankelijk maken voor toekomstige grensoverschrijdende projecten.   

Doelstelling

Het proces van grensoverschrijdende dataverzameling en –verwerking faciliteren via een structurele uitwisseling van data en metadata.

Over welke data gaat het?

De focus ligt op fijnmazige data (i.e gemeenteniveau of LAU-niveau volgens de NUTS-classificatie).

De beoogde datasets hebben betrekking op:

 • sociaaleconomische data

 • demografische gegevens

 • klimaat

 • bodembezetting

 • mobiliteit

Deze opsomming is niet exhaustief.
Ze wordt verder aangevuld doorheen het project.

Waarin moet het project concreet uitmonden?

 1. Een draaiboek voor de periodieke actualisatie van grensoverschrijdende data.

 2. Een samenwerkingsmodel om uitwisseling van data over het grensgebied structureel mogelijk te maken.
  De uitbouw van dergelijke uitwisseling past in de uitvoering van de Europese richtlijnen INSPIRE en PSI.

 3. De ontwikkeling van een metadataservice, geïntegreerd in de infrastructuur van de partners.

 4. Een samenwerkingsovereenkomst zal het structurele model bekrachtigen voor periodieke uitwisseling van grensoverschrijdende data tussen de diverse overheden.

resultaten

Blijvende samenwerking

Tijdens de projectperiode leggen de partners de basis voor een blijvende samenwerking om de metadataservice ook na het project draaiend te houden. Deze samenwerking wordt verankerd als structurele opdracht binnen de werkzaamheden van de betrokken partners.

Grensoverschrijdende meerwaarde

 • Er wordt gezocht naar een manier om grensoverschrijdende vergelijkbare datasets eenvoudig ter beschikking te stellen.

 • Er wordt ingezet om ook alle nodige bagage mee te geven om deze data niet alleen te begrijpen maar ook correct te interpreteren en te gebruiken binnen de grensoverschrijdende context.

 • TransStat zal samenwerken met de lopende Interregprojecten zoals "Partons 2.0.", "Alarm" en «Grenzeloos Competent » . Ook zal nauw worden samengewerkt met het koepelproject "Flandria Rhei" en Gedidot.

Werkpakketten en activiteiten

Het project telt 5 werkpakketten en daaronder vallen 14 activiteiten

Projectbeheer

 • Activiteit 1: de governance van het project verzekeren via een projectteam en een stuurgroep

 • Activiteit 2: de valorisatie van het project verzekeren door het consulteren van intermediaire partners en eindgebruikers

 • Activiteit 3: organiseren van de begeleidingscomités, rapportering en eindcoördinatie

De Provincie West-Vlaanderen neemt de rol van projectleider op.

Communicatieactiviteiten

 • Activiteit 1: De algemene projectcommunicatie

 • Activiteit 2: Communicatie verzorgen met  intermediaire partners

 • Activiteit 3: Organiseren van een symposium als slotmanifestatie en ondertekening van de engagementsverklaring

Leren van projecten uit heden en verleden

 • Activiteit 1: Screening projecten

 • Activiteit 2: Selectie van kerndata

Trekkers

 • ISSEP voor activiteit 1

 • Het Departement Du Nord en IWPES voor activiteit 2

Data op macro-, meso- en microniveau

 • Activiteit 1: Het verzamelen van data op microniveau (LAU-classificatie)

 • Activiteit 2: Het verzamelen van data op mesoniveau (NUTS 2 en NUTS 3)

 • Activiteit 3: Het verzamelen van data op macroniveau (NUTS 1)

 • Activiteit 4: Ontwikkelen van een metadataservice (conform de INSPIRE-richtlijn) die geïntegreerd kan worden in de infrastructuur van de partners

Trekkers: Departement Du Nord en IWEPS

Concretisering van het samenwerkingsmodel voor de toekomst

 • Activiteit 1: Opmaken van een draaiboek voor grensoverschrijdende data-uitwisseling

 • Activiteit 2: Opmaken van concrete engagementsverklaringen

Trekker: Departement Hauts-de-France 

Financiering

 • Het totaal budget voor het project bedraagt 408.206,25 euro.

 • Het EFRO- aandeel bedraagt 50% wat goed is voor 204 103,10 euro.

 • De partners investeren samen 151 981,90 euro.

 • Bijkomende publieke fondsen zijn goed voor 52 121,25 euro.

Partners

Bekijk de gegevens van onze partners op de contactpagina.

bottom of page